Legale info's

Vooraf

Gebruik maken van de HARTMANN app (Incontinence solution) houdt in dat de gebruiker de wettelijke context rond deze site eerbiedigt. Deze bladzijde beschrijft deze wettelijke context. Indien nodig kan ze, zonder voorafgaandelijke verwittiging, aangepast worden.

Verantwoordelijkheid

Deze app werd ontwikkeld door PAUL HARTMANN B.V. waarvan u de gegevens hieronder vindt :

PAUL HARTMANN B.V.
Postbus 26
6500 AA Nijmegen
Tel : 024 - 7112 000
Fax : 024 - 377 82 84
E-mail : algemeen@hartmann.info
Gedelegeerd Bestuurder - Algemeen Directeur: Jean-Marc MAHIEU
BTW : NL 003720615B01

Dossier Nummer: 10025189 Kamer van Koop handel voor Centraal Nederland Kronenburgsingel 525 6800 KZ Arnhem

Persoonlijke levenssfeer

HARTMANN vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Daarom beheert HARTMANN (onder “HARTMANN” worden verstaan Paul Hartmann AG en al haar directe en indirecte dochterondernemingen) deze website en pagina’s (hierna “website”) overeenkomstig de van toepassing zijnde regels over de bescherming van persoonsgegevens en de gegevensveiligheid.

HARTMANN is verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de gegevensbeschermingswetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Hieronder kunt u lezen welke informatie wij op onze website verzamelen, voor welk doel wij die gebruiken en aan wie wij die eventueel ter beschikking stellen.

Wanneer u toestemming heeft gegeven of wij anderszins wettelijk bevoegd zijn, geven wij uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doelen eventueel door aan dochterondernemingen van HARTMANN.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden (dus buiten de HARTMANN-groep) doorgegeven tenzij u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt niet voor doorgifte aan onze dienstverleners zoals pakketbezorgers of transportbedrijven, wanneer dit nodig is om uw bestelling af te handelen of de goederen te leveren. Onze logistieke dienstverleners ontvangen uw, voor de levering noodzakelijke, gegevens voor eigen gebruik. Wij geven uitsluitend de gegevens door die voor de levering noodzakelijk zijn.

HARTMANN werkt in verband met het beheer van deze website en de via deze website geleverde diensten samen met dienstverleners zoals hostingbedrijven en IT-onderhoudsbedrijven. Wij geven uitsluitend die gegevens door die daadwerkelijk nodig zijn.

Het spreekt vanzelf dat uw gegevens versleuteld worden doorgegeven.

Wij hebben onze partners die bestellingen verwerken, zorgvuldig geselecteerd. Zij zijn op grond van artikel 28 van de AVG tegenover ons verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens en om onze eigen gegevensbeschermingsnormen in acht te nemen. Onze partners mogen de gegevens van onze klanten met name niet voor reclamedoeleinden aan derden doorgeven of deze zelf voor een commercieel doel gebruiken.

Wanneer uw gegevens noodzakelijkerwijs aan derden doorgegeven moeten worden om de doelen van de gegevensverwerking te realiseren, zorgen wij ervoor dat uw gegevens binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte blijven.

In sommige gevallen kan de ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (“derde land“) zitten waar het toepasbare recht niet hetzelfde beschermingsniveau garandeert als in het land waar u woont. In zo’n geval neemt HARTMANN maatregelen om op een andere manier te zorgen voor een passend beschermingsniveau (bijv. door Binding Corporate Rules of EU-modelcontractbepalingen).

Wij geven uw gegevens uitsluitend door in het kader van en met inachtneming van de toepasbare wettelijke bepalingen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en ook niet op een andere manier te gelde maken.

Uw rechten

Wij willen niet alleen een informatief en omvangrijk online-aanbod aan u ter beschikking stellen maar ook uw persoonlijke rechten in acht nemen. U kunt de volgende rechten doen gelden voor uw persoonsgegevens:

inzien;

wissen;

rectificeren;

intrekken van uw toestemming;

Beperken;

overdragen van gegevens;

bezwaar bij de Autoriteit

Persoonsgegevens

U kunt hiervoor mailen naar datenschutz@hartmann.info

Om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegd gebruik door derden, zijn wij verplicht uw identiteit zorgvuldig te controleren. Wij behouden ons het recht voor u om meer informatie te vragen zodat wij uw schriftelijke vragen kunnen beantwoorden.

Versturen van gegevens via internet U verstuurt uw gegevens via internet op eigen risico vanwege de bestaande risico’s. Voor alle veiligheid bieden wij onze diensten uitsluitend via een versleuteld kanaal aan.

Indien u ons uw telefoonnummer via de website meedeelt, ontvangt u een telefoontje van ons met alle informatie over onze toekomstige producten, diensten of evenementen. Wenst u echter geen mailing meer van ons bedrijf te ontvangen, dan kan u eveneens uw abonnement, door middel van de e-mail adres hieronder, opzeggen.

HARTMANN zal voldoen aan ieder legitiem verzoek om inlichtingen en uw persoonsgegevens eventueel rectificeren, aanvullen of wissen. Wanneer u zo’n verzoek wilt doen of vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met het HARTMANN-privacyteam of rechtstreeks met onze functionaris voor gegevensbescherming: PAUL HARTMANN AG Abteilung CFO-DPM / Datenschutzbeauftragter Paul-Hartmann-Straße 12D - 89522 Heidenheim dataprotection@hartmann.info Deze privacyverklaring wordt met enige regelmaat aangepast. De datum van de laatste update vindt u aan het begin van deze verklaring. Wenst u dit recht toe te passen, contacteer ons per e-mail : info@hartmann.be

Copyright

Content en werken die door de websitebeheerders op deze website zijn geplaatst, zijn beschermd door het Duitse auteursrecht. PAUL HARTMANN BV behoudt alle rechten voor met betrekking tot alle teksten, afbeeldingen, audio- en videobestanden en alle overige gepubliceerde informatie. Voor de reproductie, bewerking, verveelvoudiging en verspreiding, evenals voor opslag in gegevensverwerkingssystemen van de gehele website of delen van de website is voorafgaande schriftelijke toestemming van PAUL HARTMANN BV vereist. Het maken van downloads en kopieën van deze website is uitsluitend toegestaan voor privé-gebruik en niet voor commercieel gebruik. Voor zover content op deze website niet afkomstig is van de beheerder gelden de auteursrechten van derde partijen. Dit geldt in het bijzonder voor content van derde partijen waarbij dit expliciet vermeld wordt. Mocht u toch van mening zijn dat sprake is van een inbreuk op het auteursrecht, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen en de vermeende inbreuk toe te lichten. Als het daadwerkelijk om een onrechtmatige inbreuk gaat, zullen wij de betreffende content onmiddellijk verwijderen.

Disclaimer

Deze app werd met de grootste zorg samengesteld. Wij geven echter geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze content. Als dienstverlener is PAUL HARTMANN BV volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor eigen content op deze website. PAUL HARTMANN BV is niet verplicht toezicht te houden op informatie van derden, deze informatie te verstrekken, op te slaan of te onderzoeken of mogelijk sprake is van overtreding van de wet. Dit laat onverlet de verplichting om informatie te verwijderen of het gebruik daarvan te blokkeren krachtens de algemene wetgeving. Dit is echter uitsluitend mogelijk vanaf het moment dat kennis is genomen van een concrete overtreding van de wet. Wanneer wij kennisnemen van een wetsovertreding zullen wij de betreffende content onmiddellijk verwijderen.