Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid inzake gegevensbescherming

HARTMANN vindt het belangrijk om de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Daarom beheert HARTMANN (“HARTMANN“ verwijst naar Paul Hartmann AG en al zijn rechtstreekse en onrechtstreekse dochtermaatschappijen) deze website en haar pagina's (hierna de “website” te noemen) in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Hierna verstrekken we informatie over het soort gegevens die we op de website verzamelen, de doelstellingen waarvoor we dergelijke gegevens gebruiken en, indien van toepassing, de partijen waarmee we dergelijke gegevens delen.

Verzamelde gegevens en het doel van de verwerking

Wij gebruiken cookies op de website. U vindt nadere informatie hierover in ons Cookiebeleid. Dit beleid vertelt u ook hoe u het gebruik van cookies en het gebruik van gegevens die door cookies in geanonimiseerde of gepseudonomiseerde gebruikersprofielen verzameld worden, kunt blokkeren.

Toegang tot de website wordt geregistreerd voor veiligheidsanalyseverslagen en met het oog op bescherming tegen cyberaanvallen. Met uitzondering van het IP-adres worden in dit verband nooit persoonlijke gegevens verzameld of gebruikt. IP-adressen worden alleen geanalyseerd in het geval van een cyberaanval. Logboekgegevens worden zo spoedig mogelijk en op regelmatige basis verwijderd.

Daarnaast verzamelen wij alleen persoonlijke gegevens (bv. namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen) in verband met het beheer van de website indien u ons vrijwillig dergelijke gegevens verstrekt (bv. via registratie, contactverzoeken, enquêtes, enz.) en wanneer we het recht hebben dergelijke gegevens te verwerken of te gebruiken krachtens een door u verleende toestemming of op basis van een wettelijke bepaling.

Als algemene regel geldt dat wij dergelijke gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, uw bestellingen te verwerken of u toegang te verlenen tot bepaalde informatie of aanbiedingen.

Delen van gegevens

Voor zover u uw instemming hebt gegeven of wanneer we anderszins wettelijk daartoe het recht hebben, zullen we uw persoonlijke gegevens, indien van toepassing, delen met dochterondernemingen van HARTMANN voor de hierboven vermelde doelstellingen.

In verband met het beheer van de website en de via de website verstrekte diensten werkt HARTMANN met dienstverleners zoals hosting- of IT-onderhoudsdienstverleners.

Deze kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte ( "derde landen”), waar toepasselijke wetten niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in uw eigen land. In dergelijke gevallen neemt HARTMANN maatregelen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Gegevens worden alleen gedeeld in verband en in overeenstemming met toepasselijke wetten en regelgevingen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of op andere wijze beschikbaar stellen aan derde partijen.

Vragen en opmerkingen; wijzigingen

HARTMANN zal tegemoetkomen aan alle gegronde verzoeken om informatie en, indien van toepassing, aan gegronde verzoeken om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, wijzigen of wissen. Indien u een dergelijk verzoek wenst te doen of indien u vragen of opmerkingen hebt in verband met de ‘Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid’ inzake gegevensbescherming, neem hiervoor dan contact op met het HARTMANN Data Protection Team.

Deze ‘Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid inzake gegevensbescherming’ wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. U vindt de datum van de laatste update boven aan deze pagina.